Lediga tomter

Här hittar du information om lediga tomter som säljs av kommunen. För att få köpa en tomt om kommunen måste du först vara registrerad i kommunens tomtkö.

Lediga tomter presenteras efter ort/område som du väljer i vänstermenyn.

På sidan Bo lantligt i Värnamo kommun hittar du information om bostadstomter som säljs privat.

Hos mark- och exploateringsavdelningen kan du registrera dig i tomtkön och få svar på frågor om byggklara och planerade kommunala tomter i kommunen.

Tomtköregler

Den som önskar köpa tomt för villabebyggelse eller tomt på vilken ska uppföras grupphus, ska anmäla sig till kommunens tomtkö. För denna kö gäller följande:

Registreringsbestämmelser

 • Sökande ska ha fyllt 18 år.
 • Din registrering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas.
 • Anmälan görs på fastställd anmälningsblankett. Finns under anmälan.
 • Inregistrerad ansökan får inte överflyttas från en tätort till annan i köregistret.

Anmälningsavgift

För att bli registrerad i kommunens tomtkö ska personuppgifter lämnas på avsedd anmälningsblankett och en anmälningsavgift om 500 kronor betalas in på bankgiro 141-7195.  Ange "tomtkö"  och ditt namn. Avgiften betalas inte tillbaka vid avregistrering (gäller anmälan från och med den 1 januari 2012).

Avgift ska även betalas vid eventuell förtur om sådan inte tidigare erlagts.
 
Sökanden registreras i turordning efter datum för inbetalning av avgiften.

Anmälan om ändringar

Sökande är skyldig att anmäla namn- och adressförändring, detta sker inte automatiskt. Om så inte sker kan sökanden komma att avföras från registret.
 
För äkta makar och sammanboende får finnas endast en registrerad ansökan.
 
Vid äktenskapsskillnad eller då samlevnad upphör har båda parterna rätt att individuellt stå kvar i tomtkön.

Erbjudanden

Sökande erhåller fem (5) erbjudanden. Om inget av de fem erbjudandena accepteras, stryks sökanden ur kön. Erbjudande går till alla i tomtkön när ett nytt område släpps.
 
Sökanden ska inom tre (3) veckor från det att erbjudande om tomt erhållits, meddela kommunen om tomten accepteras eller inte. Har inte sökanden lämnat besked inom denna tid fördelas tomten till annan sökande, med notering på sökandens kort att erbjudande erhållits.
 
Vid erbjudande av tomt för serieproducerat småhus, ska betänketidens längd bestämmas från fall till fall av aktuell byggherre.

Avregistering sker

 • då tomtsökande fem gånger avböjt erbjuden tomt.
 • då tomtsökande tilldelats tomt genom kommunen.
 • då tomtsökande inte lämnat namn- eller adressändring.
 • på egen begäran av tomtsökande.
 • anmälningsavgiften återbetalas inte.

Projektering

Beträffande byggande i egen regi ska bygglovhandlingar ha inkommit till miljö- och byggnämnden senast fyra månader efter tomttilldelning. Har handlingar inte inkommit inom denna tid återtas tomten och kan tilldelas annan intressent.

 • Köpekontrakt och betalning av tomt.
 • Köpekontrakt växlas när bygglov erhållits.
 • Betalning ska ske senast på tillträdesdagen.

Förtur

Förturstilldelning av tomt får ske om synnerliga skäl finns med hänsyn till behovet att ordna bostad åt anställd inom näringslivet eller den offentliga förvaltningen. Förtur kan också ges till person med funktionshinder.
 
Då gäller följande:
 

 • Varje beslut om förturstilldelning ska grundas på en välmotiverad framställning och föregås av en noggrann prövning av omständigheterna i det enskilda fallet.
 • Förturstilldelning ska gälla för fysisk person. Företag har rätt att begära förtur men är skyldig uppge vilken person i företaget som ska tilldelas förturen.
 • Bifall till ansökan om förtur innebär endast att sökanden garanteras tomt inom det område för vilket förtur beviljats. 

Granskad 2017-03-09
av Rebecca Johansson

Skriv ut