Planeringsprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om pågående planeringsprojekt som kommer möjliggöra för särskilda offentliga lokaler eller större exploatering. För information om pågående planeringsuppdrag som inte finns listat nedan, se sidorna pågående detaljplaner och pågående översiktsplan.

Projekt Laganstråket
(Osudden - Ljussevekaleden)

Kommunen har i uppdrag att prioritera och genomföra åtgärder som ska lyfta Laganstråket. Dessa åtgärder ska ha sin utgångspunkt ur utredningen Laganstråket. Uppdraget handlar om att utveckla stråket som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. 

Kommunens kontaktpersoner är: Frida Fälth, 0370-37 72 46 och Joakim Norgren, 0370-37 72 65.

Mer information om projektet finner du på sidan Laganstråket.

Planeringsprojekt för hållbar stadsutveckling i Prostsjöområdet

Prostsjöområdet är utpekat område för hållbar stadsutveckling. Planeringsprojektet är klart senast vintern 2016 med ett nytt miljö- och gestaltningsprogram för Prostsjöområdet.

Kommunens kontaktpersoner är Frida Fälth, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finner du på sidan Hållbar stadsutveckling av Prostsjöområdet.

Bostadsplanering i Nöbbele

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram över Nöbbele (delområde 31 enligt fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad) söder om Vandalorum. Syftet är att utreda vilken mark- och vattenanvändning som är lämplig i området. Programmet beräknas preliminärt bli klart i slutet av 2016.  
Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo, 0370-37 71 76.

Trälleborgs skolområde

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Trälleborgs skolområde. Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av tillbyggnad/ombyggnad för Trälleborgsskolan samt en ny idrottshall som kan nyttjas till flera skolor. Planen beräknas preliminärt blir klar hösten 2016.

Kommunens kontaktperson är Behnam Sharo, 0370-37 71 76.

Rastplats Vandalorum

Trafikverket har planer på att ersätta den tidigare rastplatsen vid Bredasten med föreslagen rastplats vid Vandalorum. Syftet med ny rastplats  är att inbjuda till avkopplande rekreation/vila från en synlig plats från väg 27.
Kommunens kontaktperson är Ove Sjödell, 0370-37 72 50.

Information om rastplatsen på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Projekt Apladalen

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Apladalens entré.

Kommunens kontaktperson är Frida Fälth, 0370-37 72 46.

Mer information om projektet finner du på sidan Apladalen.

Trafikstrategi

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Trafikstrategin kommer redovisa kommunens övergripande ställningstaganden kring kommunens trafikhantering. Visionerna och målen i trafikstrategin ska ligga till grund för framtida trafikplan.

Kommunens kontaktperson är Anders Norén, 0370-37 72 15.

VA-plan

Arbetet med att ta fram en vatten och avlopps-plan (VA-plan) pågår parallellt med arbetet med ny översiktsplan. Syftet med en kommunal VA-planering är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen.

Kommunens kontaktperson är Emma Nordstrand, 0370-37 72 97.

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek

Skriv ut