Förslag för Distributören 1

Förslag till detaljplan för fastigheten Distributören 1 med flera (del av Sörsjö industriområde) i Värnamo stad

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra utvidgning av industrifastigheten Distributören 1, belägen i Sörsjö industriområde, Värnamo stad. Planförslaget syftar också till att aktualisera plankarta och planbestämmelser vad gäller i förhållande till aktuell fastighet närliggande gång- och cykelvägs och vändplans faktiska läge.

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande. Detaljplanen har varit ute på samråd. Förslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och är ute på granskning mellan 14 juli 2017-21 augusti 2017. Under granskningstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter.

Ytterligare information finns i granskningshandlingar under rubriken Mer information.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-07-05
av Frida Fälth

Skriv ut