Förslag för Landsgärdet 1:17

Förslag till detaljplan för fastigheten Landsgärdet 1:17 med flera (BabyBjörn) i Värnamo kommun

Planens syfte är att möjliggöra att befintlig industri, som innebär lager, montering och logistik, av ej bullrig karaktär och som inte kräver miljötillstånd, kan expandera till större ytor i befintligt industriområde.

Planförslaget innebär att mark från två fastigheter kan tillföras Landsgärdet 1:17. En del av den mark som planläggs som kvartersmark med markanvändning industri (J) är i gällande detaljplaner planlagd som industrimark respektive natur- och gatumark.

Planens process

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande i Samhällsbyggnadsnämnden. Planförslaget är ute på samråd mellan 14 juli 2017-28 augusti 2017. Under samrådstiden har man möjlighet att lämna in synpunkter.

Ytterligare information finns i samrådshandlingar under rubriken Mer information.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-07-11
av Frida Fälth

Skriv ut