Förslag för Ling 4

Förslag till detaljplan för fastigheten Ling 4 med flera (Högalidsgatan) i Värnamo stad

Planförslaget syftar till att möjligöra påbyggnad av befintligt bostadshus på fastigheten Ling 4 samt uppförandet av ett nytt bostadshus öster om nuvarande byggnad. Detta sker genom att tillåta högre byggnadshöjd och skapa ytterligare byggrätt. Den östra delen av planområdet har tidigare varit detaljplanelag som parkmark och omvandlas i planen till kvartersmark för bostadsändamål. Planförslaget ska även se över trafiksituationen och angöring till området för en säker trafiklösning för såväl planområdet som angränsande kvarter. 

Planens process

Beslut om planuppdrag har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 
Planförslaget har varit ute på samråd. Under samrådstiden har synpunkter lämnats, vilka bearbetas i samband med framtagning av granskningshandlingar.

Enligt Plan- och bygglagen ska denna detaljplan ut på både samråd och granskning innan antagande.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Granskad 2017-01-27
av Frida Fälth

Skriv ut