Förslag till planprogram för område söder om Vandalorum

Förslag till planprogram för område söder om Vandalorum (Mötet mellan staden och landsbygden) i Värnamo stad

Området är cirka 150 hektar stort, varav cirka 60 hektar är odlingslandskap. Syftet med planprogrammet är att utreda områdets förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Det innebär att programmet ska redogöra  för området grundförutsättningar och identifiera värdena i området, undersöka utvecklingsmöjligheter. Planprogrammet redovisar ett förslag på hur området kan bebyggas för att dra fördel av det strategiska läget med lika nära till landet som till staden. Av de 60 hektar odlingslandskap föreslås nästan hälften bli kvar som sammanhängande jordbruksmark.

Planprogrammets utredningsområde omfattar utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad, antagen 2006.

Planprogrammet kommer bland annat att ligga till grund för eventuella detaljplaner inom området.

Utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Utredningsområde 31 i fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad

Programprocess

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det behövs ett planprogram för att bedöma förutsättningar och behov i området inför detaljplanering (enligt Plan- och bygglagen 2010:900, 5 kap 10§).

Enligt Plan- och bygglagen ska detta planprogram ut på samråd innan det godkänns. Godkänt planprogram är inte juridiskt bindande.

Programmet är ute på samråd från 7 juli 2017 till 1 september 2017. Skicka gärna in din synpunkt skriftligt via brev eller mejl. Utskickade programhandlingar finns under rubriken Mer information.

För utbyte av information och synpunkter hålls ett samrådsmöte den 24 augusti kl. 18.00. Samrådsmötet kommer hållas i Östbosalen i Östboskolan i Värnamo stad. Önskar man delta ber vi er att anmäla intresse via mejl eller via telefon. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakt. 

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats. Kontaktuppgifter finner du under rubriken Kontakt.

Granskad 2017-08-23
av Frida Fälth

Skriv ut