Teknisk verksamhet

Våren 2016 gjordes undersökningar i 101 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Värnamo hamnade på plats sex av de deltagande 101 kommunerna.

  • 6 av 10 svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med vägstandarden.
  • 8 av 10 tycker att parker och lekplatser sköts bra eller mycket bra.
  • 9 av 10 tycker att kvaliteten på det kommunala vattnet är bra eller mycket bra.
  • 57% tycker att snöröjning och halkbekämpning sköts bra.
  • 56% är nöjda med sin senaste kommunkontakt.

Syftet med enkäterna är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas synpunkter samt ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer. Kundenkäter är ett effektivt sätt att följa upp olika verksamheter inom det kommunaltekniska området. SKL organiserar dessa undersökningar var tredje år.

 

Granskad 2017-03-30
av Anneli Forsgren

Skriv ut