Snöröjning

Vår målsättning är att de mest trafikerade gatorna och gång- och cykelstråken ska vara röjda före morgonrusningen. Vi plogar först större trafikleder och gång- och cykelvägar.

Då rycker vi ut 

Vi inhämtar dagliga rapporter och prognoser från SMHI om väderlek och nederbörd. Gång- och cykelvägar röjer vi om det har snöat cirka 5 cm och på gatorna om det kommit 8-10 cm. Normalt rycker vi ut efter att snöfallet har slutat.

Vi prioriterar större trafikleder och de gång- och cykelvägar som används av många. Därefter plogas matargator och busslinjer. Bostadsgator och mindre trafikerade gång- och cykelvägar får vänta till sist.      

Halkbekämpning

På gator med mycket trafik och framför allt på Viadukten är det nödvändigt att halkbekämpa. Detta görs med salt alternativt med sand beroende på väderleken. På övriga gator sandar vi i korsningar och branta backar. Även gång- och cykelbanor sandas. Vår strävan är att minska saltanvändningen.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker bara när sikten eller framkomligheten blir nedsatt. Av kostnadsskäl undviker vi snöbortforsling så länge som möjligt.

Underlätta snöröjningen

Du underlättar arbetet för oss genom att respektera parkeringsbestämmelser och så långt som möjligt lämna företräde åt våra arbetsfordon. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från tomtmark på gatan.

Snöröjning av gångbanor

Enligt lokala föreskrifter åligger det fastighetsägaren inom detaljplanelagt område att sköta gångbana eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme längs tomtgränsen.

Frågor om snöröjningen

Under arbetstid kan du ringa tekniska kontoret, produktionsavdelningen
Per-Olof Johansson, 0370-37 71 85. Efter ordinarie arbetstid samt vid helger ring - Länsalarmeringscentralen: LAC 036-13 71 62.

Övriga gator och vägar inom kommunen

I övriga tätorter och på enskilda vägar är det vägföreningar respektive vägsamfälligheter som svarar för vinterväghållningen. På det allmänna vägnätet sköter Trafikverket snöröjning och halkbekämpning.

Granskad 2017-01-12
av Anita Andersson

Skriv ut